注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

英特二(1)博客

新学期 新气象 加油IC2.1

 
 
 

日志

 
 

语文复习资料  

2013-11-15 16:02:57|  分类: activities |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第一单元

bái  zhǐ   qiān  shǒ  lǎo  lǎo          jiǎ   mào    chuī  yā 

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )

tínɡ xiē     niàn  dāo    zī rù    ɡuǎi zhànɡ    yuán  quán

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )

fǒu  zé     duàn  lià  bǎo  lě    pǐn  dé   jì rá      jī lì

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )(            )

biān  cè          qí mǎ   zhèn zuò   kuān chǎnɡ    fēn fānɡ  

(                )  (                 )  (              )     (                )     (               )

wú xià   yún  jǐ   huánɡ hū   wěi  wěi  dònɡ  tīnɡ  

(                )  (                 )  (              )     (                            )

shēn  lín  qí jìnɡ    yǐn  rén  rù shènɡ    chénɡ dān       zhí qín

(                             )     (                          )     (                 )     (                )

shí nián shù mù, bǎi nián shù rén   huǎnɡ rán  dà wù 

(                                                         )         (                               )


第二单元

kūn chónɡ       dì zhèn   shǎn  shuò   shì zǐ     sōu suǒ        xiǎo xī

(                 )  (                 )  (              )     (                )    (               )    (              )

fǎnɡ zhī         fù  bù   duǒ  cánɡ    yán sè       ɡuān chá     pèi  hé

(                )   (                 )  (              )     (                )   (               )  (               )

pàn duàn          zé mà       jù lí      là jiāo          dú pǐ    lā jī          xiānɡ jiāo

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )    (               )    (                 )

jiè shà   huī fù   zònɡ hénɡ    ɡuānɡ zé

(                )  (                 )  (              )     (                )   

  zōnɡ sè      diàn tánɡ        kě wù    chī mí    lián xù  zhǔn què  yī rán 

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               ) (              )  (            )

huì shēnɡ huì sè     mínɡ fù qí shí     xiōnɡ xiānɡ bì lù

(                              )    (                          )    (                         )

zhǐ shǒu huà jiǎ   niǎo qī chónɡ jū      pā zài dì shànɡ  

(                              )  (                              )   (                         )

第三单元

qīnɡ chǔ          ruì lì        qiánɡ bì           bī zhēn    shén yùn   pèi fú  máo lǘ

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               ) (          ) (             )

    tuī qiāo      ménɡ ɡǔ     ɡāo shànɡ  qīnɡ xǐnɡ     tuǒ tiē        jiǎo jié    lǐmào

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )  (           )   (             )

    cù yōnɡ        bì rànɡ       zhēn zhuó mǎnɡ zhuànɡ  kuān shù      chē liànɡ

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )  (                )

     wēi bī        zhōu xuán     jiē jì             nínɡ wànɡ   ténɡ kōnɡ   qǐ pàn

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )  (            )

jìnɡ zhònɡ  hào yuè dānɡ kōnɡ   pò bù jí dà  jiān zhà tān lán

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )

shù yǐnɡ pó suō   zì xiānɡ máo dù làn yú chōnɡ shù       hú lí

(                           )  (                              )  (                            )  (            )

huà lónɡ diǎn jīnɡ   zhānɡ kǒu jié shé     jīnɡ tàn bù yǐ        pú táo

(                              )  (                              ) (                         ) (              )

  zuǐchán       suān wèi  huānɡ zhānɡ     yī ɡuàn       huǎnɡ yá

(                )  (                 )  (              )     (                )      (               )

fèn biàn        jiè xīn

(                )  (                 )  


第四单元

ɡònɡ chǎn dǎnɡ   qī zǐ        xié dà       rén cí         chà zǐ yān hónɡ

(                       )  (                 )  (              )     (                )   (                          )

zhǎn xīn    zāo shò  xū ruò         biān jiānɡ       bìnɡ mó

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )

  ɡǎnɡ kǒ  shǔ yú   cénɡ jīnɡ       yùn yù     mín zú   ài dà 

(                )  (                 )  (              )     (                )   (               )    (            )

piān zhānɡ   tònɡ dà  bō fān lànɡ yǒnɡ   bēn ténɡ bù xī

(                )  (                 )  (                              )     (                )  


  评论这张
 
阅读(97)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018